Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, достъпни чрез УЕБСАЙТ  www. astrobooth.com

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Доставчика и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.astrobooth.com услуги. С ползването на която и да е услуга, предоставяна чрез уебсайта www.astrobooth.com всеки един от потребителите декларира, че е запознат с изложените по-долу общи условия и се задължава да спазва същите.

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS, визуализирано чрез уеб или мобилен интерфейс, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси с наименование www.astrobooth.com. Уебсайтът е собственост на Доставчика, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят услуги , описани в настоящите Общи условия.

1.2. Мобилно приложение е инсталирано на съответната операционна система на мобилно устройство визуализиране на Уебсайта. Мобилното приложение е собственост на Доставчика.

1.3. “Потребител” или „клиент“ е всяко пълнолетно лице, което закупува или ползва предоставяна през уебсайта или приложениео www.astrobooth.com услуга,  предмет на настоящите Общи условия.

1.4.“Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли без разрешение, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: “Астролаб” ООД, ЕИК 204193730
 • Седалище и адрес на управление: София 1000, Район Средец, ул. „Добруджа“ №4, ет.5, който адрес съвпада с aдреса за упражняване на дейността.

Адрес за кореспонденция: София 1000, Район Средец, ул.„Добруджа“4,ет.5,: info@astrobooth.com

3. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

През уебсайта Доставчикът предоставя услуги-прогнози, които показват астрологични аспекти и съвместимости между отделни индивиди. Прогнозите на Доставчика са услуга, създадена за себепознание и забавление.

Доставчикът предоставя следните услуги: прогнози в специален авторски формат, собственост     на АТРОЛАБ ООД, даващ най-важните астрологични елементи в кратка прогноза по зададена  тема. Темите са указани на Уебсайта от доставчика.

Прогнозите са лични и са достъпни в потребителския профил на Потребителя след въвеждане на парола. Всеки потребител сам създава своя профил и въвежда своите данни, потребителско име и парола при ползване на услугите на astrobooth.com – през сайта и приложенията.

Всеки потребител, който регистрира профил в уебсайта следва да бъде навършил 18-годишна възраст.

Прогнозите/потребителският профил  се съхраняват до изтриване на съответния профил. Всеки потребител генерира парола с най-малко 8 символа и носи отговорност за съхранението й.-

4. ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ има право:

 • Да предостави цялата информация за Потребителя, в случай че това му бъде наредено по съответния законов ред от държавните органи в Република България.
 • Да използва информацията предоставена от Потребителя за проучвания, свързани с услугата, избрана/заявена от Потребителя.
 • Да запази като търговска тайна алгоритмите и методите си на работа, използвани за различните услуги /прогнози/;
 • Доставчикът има право да спре достъпа на Потребителя до услугите, без да връща таксата, заплатена от потребителя, по лично усмотрение ако установи, че услугата се използва в нарушение на българското законодателство, правилата на международни организации или сдружения или в нарушение на морала и етичните правила, както и в нарушение на настоящите общи условия.
 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ДОСТАВЧИКА или на съответното лице, преотстъпило правото на ползване на ДОСТАВЧИКА и не могат да бъдат използвани от потребителите в нарушение на действащото законодателство.
 • Доставчикът лични данни, предоставени от потребителите онлайн.

За използването на услугите на уебсайта е необходимо всеки клиент да  предостави следните данни: username, мейл /интернет-адрес/, пол, дата на раждане, място и час на раждане. Когато потребител предоставя данни, които касаят трето лице, то той с приемането на настоящите общи условия декларира, че това трето лице е съгласно неговите лични данни да бъдат използвани за целите на услугите, предоставяни от Доставчика и съобразно настоящите Общи условия.

За използване на услугите не е необходимо предоставяне на действителни имена на потребителя /клиента/ или трети лица.

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

 • Потребителят се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, позволяващи работата на Уебсайта.
 • Потребителят се съгласява, че ползването на всяка една услуга е обуслувено от заплащане на дължимата цена и предоставянето от негова страна на данни, включително лични данни по смисъла на ЗЗЛД и предполага потребителят да отговори на определени въпроси.
 • Потребителят се съгласява, че предоставяните от него лични данни ще бъдат използвани за нуждите на услугите, както и че Доставчикът ще съхранява и обработва предоставените от него лични данни съобразно настоящите Общи условия, политиката за поверителност  и действащото законодателство.
 • По силата на настоящите Общи условия Потребителите получават правото да използват услугите на уебсайта, единствено за лични/нетърговски цели и при спазване на настоящите условия.

4.3.  ДОСТАВЧИКЪТ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на Услугата с необходимото качество, но няма задължението и не гарантира, че Услугите ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати и без недостатъци.

4.4. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на всяка предоставяна Услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от ДОСТАВЧИКА умишлено или при проявена груба небрежност.

4.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие ползването, прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугата и влошаване на качеството й.

4.6. Всички услуги и препоръки, предоставяни чрез Уебсайта се основават на теоретични изследвания и съдържат определена степен на вероятност. Доставчикът не гарантира резултатността на предоставените препоръки и /или услуги и ефикасността на предоставените препоръки.

4.7. Потребителят носи пълната отговорност за избора си да спази /следва/ определени препоръки, предоставени му чрез ползването на услугите.

4.8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуга извън контрола на ДОСТАВЧИКА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при злоумишлени действия, включително в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ДОСТАВЧИКА и др.п.

4.9. В случай, че което и да е обстоятелство, декларирано с приемането на настоящите общи условия или от Потребителя при използване на услугите не отговаря на истината, както и в случай на нарушение на задълженията по настоящите общи условия, Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди.

4.10. Потребителят е съгласен, че уебсайтът и мобилното приложение може да използват рекламни техники като ремаркетинг, насочване по интереси, подобнa публика и др.

4.11. Потребителят има право да използва различни платформи, решения или приложения, чрез която се достъпват услугите на astrobooth.com – като приложения и платформи за разплащане и/или достъп: Google Wallet, Apple Pay, e-Pay, Pay Pal и др, както и всяка друга медия, сайт или приложение, които предлагат достъп/плащане и които са изрично посочени на Уебсайта. В случай, че потребителят използва подобни приложения или платформи, то той следва да спазва наред с настоящите Общи условия и  правилата и условията на тези приложения/платформи. Доставчикът не носи отговорност за тези правила и условия , както и за евентуални такси, които горепосочените приложения и платформи могат да въвеждат. 

Потребителят е уведомен, че горепосочените платформи и приложения предлагат  услугите на Доставчика или осигуряват услугата плащане от свое име и за своя сметка и на лична отговорност.

 • Доставчикът не носи отговорност за обещания и описания, които се съдържат на съответните платформи и приложения.

5. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 • Потребителят освобождава от отговорност Доставчика, включително и за следните случаи:
 • Достоверността на данните, предоставени от Потребителите, неточни или неактуални данни на Потребителите и вреди или щети произлезли от неверни, неточни или неактуални данни.
 • Неполучена информация заради неправилен или неактуален имейл адрес или попадане в папка “SPAM”.
 • Имуществени и неимуществени вреди, настъпили след използване на услуга;
 • Вреди, причинени от Потребител на трети лица или вреди, причинени от трети лица на Потребители, включително и други Потребители.
 • Невъзможност да предоставя услугата през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини.
 • Преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикуваната на сайтовете на Потребителя информация и други сходни последствия.
 • Предоставяне на достъп до информация на трети лица, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя като въведе паролата за достъп до профила на Потребителя.
 • Единствения начин за закупуване на услуга от доставчика е чрез Уебсайта. Доставчикът не носи отговорност за обещания или актуалността на информация, предоставена от трети лица.
 • Доставчикът не съхранява информация за извършените плащания, банкови и картови реквизити и други данни, предоставени от Потребителя  по повод извършване на плащане с цел ползване на услуга. Доставчикът не носи отговорност за злоупотреби, извършени от трети лица с финансовите инструменти и данни, предоставяни или използвани за закупуване на услуги.

6. ПЛАЩАНИЯ

Цените на услугата са тези, които са обявени на сайта и в мобилното приложение в момента на всеки отделен достъп до услугата. Доставчикът може по своя преценка да обявява в Уебсайта промоционални условия /цени/ и периода на тяхната валидност.

Разплащането става чрез предложените инструменти за разплащане, указани на Уебсайта и в мобилните приложения. За използването на всяка услуга Потребителят дължи възнаграждение на Доставчика.

Посочените цени за повече от един  кредит  важат при едновременното им закупуване.

Всеки кредит се ползва еднократно, за 1 прогноза, която остава достъпна в профила на потребителя след въвеждане на парола  в продължение на не по-малко от 1 година от  последния достъп чрез съответната парола до профила.

Закупени от Потребителя кредити могат да се използват за плащане на услуги в срок докато потребителският му профил е активен съобразно настоящите условия.

Потребителят може да закупи кредитите в Уебсайта чрез :

Аpp store – Apple Pay

Google Play – Google Wallet

Pay Pal

Доставчикът не носи отговорност в случай, че Потребителят дължи такса при ползване на посочените начини на плащане, които такси се начисляват от обслужващата Потребителя банка или ползваното приложение или услуга за онлайн разплащане, включително такси, свързани с използване на кредитна/дебитна карта.

7. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 • Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Потребителя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния съд в гр. София. като приложимо ще бъде българското материално право
 • За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът уведомява Потребителите за извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта.
 • Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребители, които ползват конкретни услуги към датата на обявяване на промените ако Потребителят не заяви писмено по имейл в 7- дневен срок от публикуването на промените в Общите условия, че ги отхвърля.

В случай, че Потребител не приеме промени в Общите условия съгласно посоченото по-горе, то Доставчикът има право незабавно да спре достъпа на Потребителя до Профила му, както и до услугите. В случай, че в срок до една година от получаване на мейла от Доставчика за несъгласието на Потребителя с промените в Общите условия, последният не приеме отново актуалните Общи условия, то Доставчикът има право да изтрие/премахне профила на Потребителя.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на останалата част от Общите условия.

Изтеглете мобилното приложение Astrobooth