ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на лични данни, приета от „Астролаб“ ООД (Privacy Notice - GDPR)

„Астролаб“ ООД е администратор на лични данни. Дружеството обработва лични данни при спазване на всички изисквания наложени от ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година  (GDPR) /по-долу накратко „Регламента“/.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира и обясни какви лични данни събираме и защо, как и за какво ги използваме, условията, при които ги предоставяме на трети страни и с каква цел, условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност.

Политиката за поверителност  на „Астролаб“ ООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед осигуряване на нейното съответствие с дейността на дружеството и приложимото законодателство.      

„Астролаб“ ООД , ЕИК: 204193730 е със седалище и адрес на управление: България, община Столична, гр. София 1000, район Средец, ул. Добруджа № 4, ет. 5, e-mail: info@astrobooth.com. Дружеството е с основен предмет на дейност астрология, създаване и поддръжка на сайтове за астрологични анализи. Дружеството осъществява дейността си чрез интернет страница www.astrobooth.com /наричана по-долу накратко в настоящата политика „сайта“/ и чрез мобилна апликация за Android и iOS /наричани по-долу накратко в настоящата политика апликацията/. Създаването на астрологични прогнози предполага предоставяне на данни от страна на потребителите , част от които представляват лични данни по смисъла на Регламента.

Какви данни  събираме и кой предоставя лични данни на дружеството?

За  изпълнение на дейността си дружеството събира  :

 1. Обикновени лични данни на потребителите на сайта: username, дата, място и час на раждане, адрес,  e-mail, IP адрес и пол.В допълнение, Дружеството обработва данни за адресите на лицата, с които потребителите на сайта са се регистрирали в PayPall /в случаите когато са избрали този начин на плащане/.С настоящият документ Ви информираме, че предоставяне на Вашите действителни имена , както и действителни имена на трето лице, във връзка с което Вие желаете да ползвате услугите на сайта, не е необходимо. Сайта изисква при регистрация на всеки потребител username, който може да бъде със съдържание по Ваша преценка и не предполага предоставяне на Вашите имена. За да бъде изготвена конкретна прогноза, не е необходимо да предоставяте и действителните имена на Ваши приятели/близки, партньори, колеги и др. Ние Ви препоръчваме при използване на услугите, предоставяни от сайта да използвате измислени имена /наименования.Останалите данни, които са посочени по-горе, следва да са верни и са необходими  за използване на услугите на сайта.
 2. В допълнение Дружеството обработва  имена, ЕГН и адреси  на съдружниците си.
 3. Дружеството обработва и имена, телефони и мейл-адреси на представители на свои контрагенти.

Личните данни по принцип се събират лично от субектите на данните или се предоставят от потребителите на сайта във връзка с предоставяне на услугите  /изготвяне на астрологични прогнози/. Лични данни на лица под 18 години трябва да бъдат предоставяни със съгласието на техен родител.

С каква цел и  за какъв срок обработваме личните данни?

Личните данни се обработват единствено за служебни цели, а именно:

 • За счетоводни нужди;
 • За осъществяване на контакт с контрагенти;
 • Изпълнение на договорно задължение с трета страна;
 • За изпълнение на услугите на сайта.
 • В случай че потребителят изрично се е съгласил, „Астролаб“ ООД изпраща съобщения на потребителя през периода на регистрацията на неговия профил в сайта или мобилните апликации.

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и желанието на субектите на данни

 • Данните на съдружниците докато съществува дружеството, освен в случаите когато има нормативно изискване за съхранение на данните за по-дълъг срок.
 • Друга счетоводна документация, съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне.
 • Мейли  и телефони на контрагенти – до изпълнението на съответен договор;
 • Мейли на лица, които са изпращали съобщения до „Астролаб“ ООД, но не са потребители на сайта /не ползват услуги в сайта/ се съхраняват за срок от една година от последната кореспонденция с това лице, освен ако субектът на данни пoиска „да бъде забравен“.

Данните на други лица –потребители на услуги в сайта - за срок до заличаване на профила на съответния потребител се съхраняват всички данни, които той е предоставил на сайта.

Изтриването на  профил на потребител  ще доведе до изтриване на всички предоставени от него данни. Всеки потребител има право сам и по всяко време да запази своя профил, но да промени данните, които е предоставил в сайта или аплкацията или да изтрие част  от предоставените данни по своя преценка. За да продължи да съществува профила на потребителя  е необходимо най-малко да бъдат посочени следните данни- username на потребителя, е-мейл и парола. „Астролаб“ ООД може по изрично искане на съответен потребител да изтрие профила му, да промени /допълни/ данни на потребителя и да изтрива или променя предоставени от потребителя данни на трети лица при изрично искане от страна на последните и предоставяне на: username и email на сосбтвеника на профила и посочване на своите данни, които трябва да бъдат заличени.

Кой има достъп до вашите данни?

Ние не събираме данни за статистически и маркетингови цели, не предоставяме и не  продаваме лични данни на трети страни за статистически или маркетингови цели. Данни могат да се предоставят на НОИ, НАП и др. нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;

Данни за нуждите на  счетоводно обслужване се предоставят на юридическо лице, което извършва такова;

На контрагенти на „Астролаб“ ООД се предоставят данни при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните.

Администраторът на сайта и хостинг–компанията имат достъп до всички данни, предоставени на сайта, включително данните на трети лица, както и IP-адреси на потребителите на сайта;

На банка, обслужваща „Астролаб“ ООД, за нуждите на изплащане на възнаграждения.

Дружеството не предоставя лични данни в чужбина.  „Астролаб“ ООД не носи отговорност за данните , които всеки потребител предоставя , използвайки appstore, googleplay, e-pay и paypall и за условията при които става това. Астролаб ООД няма достъп до тези данни, с изключение на адресите на потребители , които използват като форма на плащане за услугите на сайта paypall така, както е посочено по-горе в настоящата политика.

Как съхраняваме личните данни?

„Астролаб“ ООД предприема всички  технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Какви са Вашите права?

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „Астролаб“ООД чрез настоящият документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от „Астролаб“ ООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни или сам да направите това.

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях или сам да актуализирате същите. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни, като поискате заличаване на профила си или сами да заличите същия, както подробно е изложено по-горе в настоящата политика.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

Имате право да поискате трансфер на вашите лични данни към друг Администратор в съответствие с изискванията на Регламента.

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. „Астролаб“ ООД не прилага Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране по смисъла на чл.22 от Регламента.

Както е посочено по-горе „Астролаб“ ООД осигурява непрекъсната възможност всеки потребител да заяви “забравяне“, да коригира или допълни предоставени от него данни, включително целия си профил. В допълнение посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка на e-mail: privacy@astrobooth.com като „Астролаб“ ООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/  във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от съдружниците в Дружеството  е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно изискване. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, така, както е описано в настоящата политика и общите условия за ползване на услуги в сайта, потребителите не могат да регистрират профил и да използват услуги в сайта.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Р България или ЕС или при промени в дейността на „Астролаб“ ООД.

 

Последната актуализация на Политиката за поверителност е от м.Май 2018г.

Изтеглете мобилното приложение Astrobooth